ยิ่งเล่น ยิ่งได้

สะสมให้ได้ 60 นาทีทุกวัน หนูทำได้ สะสมให้ได้ 60 นาทีทุกวัน
หนูทำได้

การเล่น เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กทุกคน

ยิ่งได้วิ่งเล่นหรือเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่าใด เสียงหัวเราะ แววตาและรอยยิ้ม ที่มีกับเด็กๆ ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ในเชิงลึกเรื่องราวของการเล่น ก่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนได้มากกว่าที่เราคิดและรับทราบ หลักฐานทางวิชาการจำนวนนับไม่ถ้วนที่ยืนยันให้เห็นว่า การเล่นอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร สติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามช่วงวัย จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “มหัศจรรย์ของการเล่น”เด็กๆ เกิดความสนุกสนามร่าเริง ลดความเครียดความวิตกกังวล หรือไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว

สามารถเรียนรู้ที่จะแสดงออกและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ หรือสิ่งใหม่ๆ และเกิดความกล้าที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆมากขึ้น (Kaufman, 2012) (Ahn & Fedewa, 2011) นอกจากนี้ ประโยชน์จากการมีกิจกรรมทางกายยังทำให้ร่างกายเกิดการหลั่งของสารสื่อประสาท (เอนโดฟิน) endorphins ในสมองเพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้อารมณ์ดี เกิดความรู้สึกผ่อยคลาย และช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น (staff, 2020)


นอกจากนี้ เด็กมีพัฒนาด้านสมองในการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น มีการตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วขึ้น มีพัฒนาการด้านการวางแผนที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มสมาธิ ความตั้งใจ และการจดจ่อในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้หรือการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลได้ดี และส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านวิชาการของเด็ก (Buchele Harris, Cortina, Templin, Colabianchi, & Chen, 2018) (Zeng et al., 2017)

เด็กที่มีกิจกรรมทางกาย
ส่งผลดีอย่างไร
เด็กที่มีกิจกรรมทางกายส่งผลดีอย่างไร
สมองทำงานได้ดียิ่งขึ้น สมองทำงานได้ดียิ่งขึ้น
เด็กเรียนรู้ดีและรวดเร็ว จัดการและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี มีการวางแผนและจัดการที่ดี สามารถจัดการ ปัญหาได้ดีขึ้น
รู้สึกผูกพันกับ โรงเรียนมากยิ่งขึ้น รู้สึกผูกพันกับ
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น
รู้สึกผูกพันกับ โรงเรียนมากยิ่งขึ้น รู้สึกผูกพันกับ โรงเรียนมากยิ่งขึ้น
มีความผูกพันและมีความสุขเมื่ออยู่โรงเรียน สนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีทัศนคติและ พฤติกรรมที่ดี
ผลการเรียนดีขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น
ผลการเรียนคณิตศาสตร์และการอ่านดีขึ้น ช่วยยกระดับทักษะด้านการคิด
มีความสุขมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น
เพิ่มแรงจูงใจและการรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งมีความมั่นใจในการแสดงออกและ การปฏิบัติตนที่ดีในชั้นเรียน
การมีกิจกรรมทางกายเพียง 20 นาที จะช่วยเพิ่มกระบวน
การทำงานและการรู้คิดทางสมองได้ยาวนานถึง 1 ชั่วโมง
หลักฐานการวิจัยที่ยืนยันว่า เด็กที่มีกิจกรรมทางกายจะมีพัฒนาการที่ดีกว่า
การมีกิจกรรมทางกายเพียง 20 นาที จะช่วยเพิ่มกระบวน การทำงานและการรู้คิดทางสมองได้ยาวนานถึง 1 ชั่วโมง
หลักฐานการวิจัยที่ยืนยันว่า เด็กที่มีกิจกรรมทางกายจะมีพัฒนาการที่ดีกว่า
งานวิจัย 54 เรื่อง
กระบวนการรู้คิด
งานวิจัย 54 เรื่อง กระบวนการรู้คิด
สมองของเด็กทำงานดีขึ้น
งานวิจัย 44 เรื่อง
ความผูกพันกับโรงเรียน
งานวิจัย 44 เรื่อง ความผูกพันกับโรงเรียน
เด็กรู้สึกดีกับโรงเรียน
งานวิจัย 87 เรื่อง
ปัจจัยด้านจิตสังคม
งานวิจัย 87 เรื่อง ปัจจัยด้านจิตสังคม
เด็กมีความสุขมากยิ่งขึ้น
งานวิจัย 52 เรื่อง
ผลลัพธ์ทางวิชาการ
งานวิจัย 52 เรื่อง ผลลัพธ์ทางวิชาการ
เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น
งานวิจัย 88 เรื่อง
ผลดีต่อการดำเนิน
ชีวิตในระยะยาว
งานวิจัย 88 เรื่อง ผลดีต่อการดำเนิน ชีวิตในระยะยาว
เด็กทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ดี
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ด
งานวิจัย 52 เรื่อง
ผลลัพธ์ทางวิชาการ
งานวิจัย 52 เรื่อง ผลลัพธ์ทางวิชาการ
เด็กมีผลการเรียนดีขึ้น
งานวิจัย 88 เรื่อง
ผลดีต่อการดำเนิน
ชีวิตในระยะยาว
งานวิจัย 88 เรื่อง ผลดีต่อการดำเนิน ชีวิตในระยะยาว
เด็กทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ดี
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ด
เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี
สรุปอะไรดีขึ้นบ้าง  :
ผลการเรียน การร่วมกิจกรรม พฤติกรรม อัตราความสำเร็จ สุขภาพกายและใจ และความเป็นอยู่

บทความแนะนำ