วันเด็กแห่งชาติ " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ "


เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากจะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าได้และครอบครัวต้องเลี้ยงดู ปลูกฝังให้เป็นเด็กดีประชากรไทยล่าสุดมีกว่า 65.9 ล้านคนนั้น มีสัดส่วนถึง 1 ใน 4 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มผู้สูงวัยจะมีสูงถึง 2 ใน 4 ดังนั้น กลุ่มเด็ก เยาวชน จึงนับเป็นกำลังสำคัญของชาติ บ้านเมืองในอนาคต


สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญกับการมี วันเด็กแห่งชาติ ขึ้นครั้งแรก เมื่อ 3 ตุลาคม พศ.2498หรือ 64 ปีที่ผ่านมากำหนดให้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ต่อมาเปลี่ยนแปลง เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เมื่อปี พ.ศ.2506 เริ่มจัดงานวันเด็กหลังจากนั้น ในปีพศ.2508และกลายเป็นวันสำคัญที่ทุกรัฐบาล ใส่ใจเสริมสร้าง โอกาส พัฒนากระบวนการด้านต่างๆเพื่อเด็ก ด้วยการกำหนดคำขวัญประจำปี พร้อมๆกับมอบหมายทุกหน่วยงานราชการ ตลอดจนประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยปี 2562 มีคำขวัญว่า " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ "

วันเด็ก (3)
ทั้งนี้วันเด็กแห่งชาติ ทั่วโลก ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาติซึ่งมีจุดประสงค์ให้ทั่วโลก เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กๆอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตน มีการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นกำลังของชาติการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปี มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เล็งเห็นถึงความสำคัญของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมสอนให้มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันเด็ก (4)
คำขวัญวันเด็ก มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ คำขวัญว่า " จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม" และต่อมากลายเป็นธรรมเนียมนิยมที่ผู้นำของประเทศหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะต้องเป็นผู้มอบคำขวัญ ในวันเด็กแห่งชาติทุกๆปีทั้งนี้กิจกรรม ในวันเด็ก ส่วนใหญ่ ตามสถานที่ราชการ สถานศึกษาต่างๆ จะเปิดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กมีการนำกระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อการปลูกฝัง ถ่ายทอดมุมมอง โลกทัศน์ใหม่ๆให้เด็กๆทุกช่วงวัย ได้รู้ ได้เห็น สัมผัส เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อจุดประกายความฝัน ทัศนคติที่ดีงาม กับ กระบวนการ องค์ความรู้เหล่านั้น สู่เด็ก เยาวชน ควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านนันทนาการ ความบันเทิง สนุกสนานและจากข้อมูล สถิติที่ผ่านๆมา ในกิจกรรมวันเด็กนั้น จะพบว่า สถานที่ยอดนิยม อยู่ในความสนใจของเด็กๆ เกือบทั่วประเทศ จะเป็น กองบิน , สถานที่ มีเครื่องบิน ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ทำให้หลายๆสถานที่ต้องผนึกความร่วมมือกับกำลังพลนำยุทโธปกรณ์ อาทิ รถถัง รถทหาร เครื่องบิน ขนาดเล็ก มาร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

วันเด็ก (5)
นอกจากนั้นแล้ว ก็จะมี หน่วยงานด้านเทคโนโลยี่ ทันสมัย ทั้งศูนย์ดาราศาสตร ,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตลอดจน ตามห้างสรรพสินค้า ที่มุมจัดแสดง นวัตกรรม ทันสมัยของเทคโลโลยี่ด้านต่างๆ กลายเป็น แหล่งชุมนุมของเด็กๆ ที่จะพากันไปเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเด็กๆ ที่กำลังเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ย่อมได้รับอิทธิพลสิ่งแวดล้อมรายรอบตัว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ลูกหลาน ทุกครอบครัว ควรให้ความสำคัญ ในการนำพาเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก และไม่จำเป็นว่า ต้องวันเด็กเท่านั้นจึงจะพาออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน แต่ผู้ปกครองควรให้เวลาเพื่อ เด็กๆตามวันเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วย

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120