พาเด็กๆเปิดโลกกว้างกับการเที่ยวชุมชน


การเรียนรู้ในห้องเรียน มีความสำคัญพอๆกับการเปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน จะด้วยการไปร่วมกิจกรรม การใช้ชีวิตปกติในแต่ละวัน หรือแม้แต่ การเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มพูน ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตให้ลูกหลาน
ในช่วงเทศกาลสำคัญๆไม่ว่าจะปีใหม่ หรือสงกรานต์ หากผู้ปกครองหลีกเลี่ยง การเดินทางที่จอแจ รถติด อาจวางแผนพาเด็กๆไปพักผ่อน เที่ยวเล่นในชุมชนใกล้บ้านเพราะไม่เพียงปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทาง ยังเป็นการปลูกฝังให้บรรดาลูกหลาน หวงแหน สำนึกคุณค่าของดีที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบวิถีถิ่นและสิ่งทรงคุณค่าต่างๆของชุมชนที่สืบสาน สืบทอดกันมา จนเป็น"สิ่งเลิศล้ำของชุมชน"


ปัจจุบัน การท่องเที่ยวชุมชน กำลังได้รับความนิยม มีชุมชนทั่วไทยไม่น้อย ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ทั้งการเป็นอาสามัคคุเทศน์น้อย , การร่วมเป็นส่วนประกอบในมุมจัดแสดง นิทรรศการ วิถีชุมชน ผ่านการนำเสนอรูปแบบต่างๆ
การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีถิ่น เพื่อการเรียนรู้ ไม่เพียงส่งเสริมให้ลูกหลาน ที่ดำรงอยู่ในสังคมที่มีรากฐานท้องถิ่น ได้เข้าใจขนบประเพณี ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เช่น ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หัตถกรรม นิทาน ดนตรี เพลงร้อง
ยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างสรรค์สร้างกิจกรรมและการสื่อความหมายเพื่อพัฒนาชุมชน มีผลพลอยได้คือรายได้เสริมให้เด็กๆในบางโอกาสด้วย

ท่องเที่ยวชุมชน3
อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้ปกครองไม่น้อย ที่เกิดและเติบโต ในชุมชนนั้น มีการส่งต่อวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อาจจะเป็นไปในรูปแบบ การทำเกษตร,การเลี้ยงสัตว์,การทอผ้า, งานปั้น งานหัตถกรรม แบบต่างๆเป็นต้นดังนั้น การเปิดโอกาสนำพาเด็กๆ ออกไปเที่ยว พักผ่อน เรียนรู้ ในการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่อาศัย หรือที่ใกล้เคียง ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนมีต้นทุนด้านนี้ความรู้ที่เด็กๆจะได้รับ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการมอบทักษะในเรื่องต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา การจัดการ ชุมชนตามกฎ กติกาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นการเปิดโลกมหัศจรรย์ของห้องเรียนในชุมชน ที่เด็กๆ จะได้ซึมซับ ได้สัมผัสเรียนรู้ วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชน ได้ลองทำ กิจกรรมที่มีหลากหลายนอกห้องเรียน ทำให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การเข้าสังคม ได้พบเพื่อนใหม่ๆ

ท่องเที่ยวชุมชน2
การท่องเที่ยวในวันหยุด ในช่วงเทศกาล ที่ไม่ใช่การพักผ่อน เที่ยวเล่นระหว่างครอบครัวเท่านั้น ยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนมีตัวอย่างผลสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศ ในระดับภาค กว่าจะสร้างกระบวนการพัฒนา จนติดตลาด เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ต้องอาศัย ผู้ปกครอง บรรดาเด็กๆ ในชุมชน มาร่วมเป็นส่วนประกอบ ฉากการแสดง เที่ยว เดินเล่น ร่วมกิจกรร ในมุมต่างๆที่เตรียมนำเสนอ นักท่องเที่ยวต่างถิ่น เช่น ตลาดน้ำดังๆหลายแห่ แหล่งทัวร์ นวัตวิถีถิ่น ในแต่ละจังหวัดเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการเที่ยวเล่น เปิดโลกกว้างในการท่องเที่ยวชุมชน อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เกิดสำนึกที่ดีงาม หวงแหน สิ่งทรงคุณค่าของบ้านเมืองกลายเป็นคุณลักษณะประจำในชีวิต ที่รู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง รักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ,โรงเรียน, รู้จักเคารพกฎกติกา ข้อห้าม คำเตือนต่างๆมีสัมพันธภาพกับเพื่อนใหม่ๆในวัยเดียวกัน ด้วยทัศนคติ ที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผลพลอยๆเล็กๆน้อยๆ แต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ จากการนำพาเด็กๆไปเที่ยวเล่น ในชุมชน อาจเป็นกลอุบายแยบยลที่ผู้ปกครอง อาจลองไปปรับใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆได้

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120