เชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษาที่น่าสนใจ

 
 การเรียนรู้ของเด็กๆสามารถเพิ่มพูนความรู้ จากห้องเรียน ในชั่วโมงการเรียน การสอนตามสถานศึกษาและยังมีโลกของการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล นั่นคือ การเดินทาง เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยการทัศนศึกษา

 ทั้งนี้การทัศนศึกษานั้น แต่ละสถานศึกษาจะมีระเบียบปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  โดยจะต้องมีการขออนุญาตจากผู้ปกครอง ยิ่งมีการค้างแรม ค้างคืน หรือไปทัศนศึกษาที่ไกลๆต้องนั่งรถ นั่งเรือ จำเป็นต้องให้ผู้ปกครองได้รับรู้ อนุญาต แต่หากเป็นการทัศนศึกษา ของเด็กๆ ด้วยการไปเป็นครอบครัว ก็เป็นอีกส่วนที่ช่วยเพิ่มโอกาส ในการพบเห็น สิ่งแปลกใหม่ ได้รับรู้ สัมผัสด้วยตนเองในสถานที่ต่างๆ
 สำหรับสถานที่ทัศนศึกษานอกห้องเรียน จะมีการจัดแบ่งประเภทหลักๆไม่กี่แหล่ง ประกอบด้วย สถานที่ทางธรรมชาติ,  แหล่งวัฒนธรรม ศิลปะโบราณคดี, ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน, ในจังหวัดต่างๆมักจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ,สวนป่า, สวนสัตว์, อุทยานพันธู์พืชและสัตว์ รวมถึงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ในชุมชนใกล้ๆสถานที่เรียน
 
นอกจากนั้นแหล่งวัฒนธรรม โบราณสถานต่างๆ  ส่วนหนึ่งมักจะอยู่ในวัด ในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่ต้องมีการประสานงานล่วงหน้า เพื่อรองรับเด็กๆแต่ละช่วงวัย ที่เป็นกลุ่ม หมู่คณะใหญ่ๆโดยการนำของคณะครูของสถานศึกษา

 อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำ สถานที่ทัศนศึกษาที่ไม่ควรพลาดคือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีบริเวณกว้างขวาง มีการอำนวยความสดวกให้เด็กๆตามวัย เพื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย และมีการจัดกิจกรรม ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อทัศนศึกษา ดูงานของเด็กๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน ช่วงปิดเทอม

 ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ในอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทัศนศึกษาของเด็กๆนอกเหนือจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เงื่อนไขเวลา การเดินทางเพราะ ในเขตเมืองนั้น หากเดินทางไปศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ คงเป็นระยะทางที่ไกลไป

 อีกสถานทีทัศนศึกษา ที่สถานศึกษาควรจะเลือกพิจารณาคือ ฟาร์ม สวนเกษตรของภาคเอกชน  หน่วยงานราชการ ที่พร้อมจะมีส่วนร่วม บริการด้านวิทยาการความรู้ ให้เด็กๆแต่ละช่วงวัย ได้เข้าไปสัมผัส เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการตามความสนใจที่จะเรียนรู้ ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 โดยแต่ละคณะ ภาควิชา จะมีฐานเรียนรู้ ประกอบกับห้องรวบรวม บันทึกตัวอย่าง งานวิจัย การค้นคว้าในรูปแบบ ห้องจัดแสดง เช่น โลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ,การเลี้ยงปลาแต่ละสายพันธุ์, ห้องวิทยาศาสตร์ ,ห้องดูดาว ชมแบบจำลองจักรวาล, ศูนย์เลี้ยงผึ้งเชียงใหม่ เป็นต้น

 ถ้าสนใจ เป็นทางเลือกติดต่อประสานงานตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆที่ มีช่องทางสื่อสังคมบริการ ในยุคสมัยที่ชีวิตผู้คน อาจใช้เวลาส่วนหนึ่ง เดินเที่ยวเตร่ พักผ่อนตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งการทัศนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นในวาระ เทศกาลพิเศษๆ ก็ไม่น่าพลาดเช่นกัน เพราะการตลาดยุคใหม่ การบุกลุยถึงพื้นที่ ด้วยการนำรูปแบบกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมบริการสังคม

 ไม่เพียงเปิดโอกาสเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยได้กล้าแสดงออก ยังอาจเป็นการสร้างชื่อเสียงของสถานศึกษา จากผลของการจัดส่งเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งด้วย การทัศนศึกษา นอกห้องเรียน เป็นสิ่งสร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กๆ เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองของลูกๆ และอาจมีเรื่องเล่าหลังจากทัศนศึกษา ของเด็กๆภายในครอบครัวอีกหลายวัน

 ดังนั้นการมอบโอกาสให้ลูกๆได้ไปทัศนศึกษา ด้วยพื้นฐานการดูแล เอาใจใส่ของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบางกิจกรรมนั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเดินทาง นับเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ ในชีวิต ในการเรียนรู้ของลูกๆต่อไป

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120