พัฒนาการผ่านการเล่นมีผลต่อ EQ จริงหรือ

 

"กรี๊ดๆๆๆๆ เสียงกรีดร้อง พร้อมเสียงร้องไห้ ของลูกๆ รวมถึงเด็กร่วมวงเล่นของเล่น ในแต่ละจุดเครื่องเล่นตามสวนสนุก  ลานนันทนาการ หรือในบ้าน ในห้างสรรพสินค้า
 อาจสร้างความตระหนกตกใจ  สารพัดอารมณ์ที่ผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวมองเห็น นั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของลูกๆ เด็กๆได้อย่างดี หากเด็กๆมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจที่ดี จะมีผลต่อเชาวน์ปัญญา การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองตามวัย ซึ่งภาพของเด็กๆอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเราะ แม้จะถูกแกล้ง แย่งของเล่น  จะแตกต่างจากเด็กๆที่ไม่ยอมใคร จะร้อง แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด บาง
คนก็แค่ร้องไห้กระซิกๆ แต่บางรายทั้งร้อง ดิ้นพราดๆกับพื้นไม่สนใจทุกสายตาที่จ้องมอง จนทำให้ผู้ปกครองจำนวนมาก สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ พฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกๆที่แดงออกในแต่ละช่วงวัยนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยใดบ้าง


 อีคิว หรือ Emotional Quotient ( EQ.) หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น  สามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ตามวัยวุฒิ

 ไอคิว คือศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก แตกต่างจากอีคิว  แม้จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ง่าย เข้าใจตนเอง รู้ทันอารมณ์ แต่อาจไม่ใช่คนเก่ง  คนฉลาดเสมอไป
 ส่วนคนที่มีไอคิวสูงๆมักจะเป็นคนเรียนเก่ง แต่อาจมีอีคิว.น้อย เพราะเชื่อมั่นว่าตนเองเก่ง ไม่ยอมใคร อาจไม่ใช่คนที่มีความสามารถในการควบคุม และจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้
 

การพัฒนา EQง่ายที่สุดคือ ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ปล่อยให้ลูกเป็นไปตามธรรมชาติ ภายใต้การดูแลเฝ้ามองอย่างเอาใจใส่ เมื่อเล่นกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน พฤติกรรมที่แสดงออก ตามธรรมชาติจะปรากฎ ถ้าสิ่งที่ผู้ปกครอง มองเห็นแล้วไม่ดี ไม่เหมาะสมตามวัย ต้องให้คำแนะนำ วางเงื่อนไข กฎกติกา เพื่อเป็นการวางกรอบทางก้าวเดินของชีวิตที่มีคุณภาพให้ลูกๆ


         ต้องฝึกให้เด็กๆรู้จักแยกแยะอารมณ์ว่าอารมณ์ใดดีอารมณ์ใดไม่ดี ถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ผลที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบถึงตัวเองและผู้อื่นอย่างไร ฝึกการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นที่อาจวัดผลง่ายๆด้วย การแบ่งปันของเล่น ขนม หรือความ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น


   ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นพลังความรู้สึกที่สามารถฝึกฝนและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบ ในการปลูกฝังความรู้สึกนึกคิด ไม่ทะเลาะ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อหน้าลูกๆ เด็กๆ ถ้าลูกเห็นต้นแบบที่ดีก็จะกลายเป็นคนอารณ์ดี เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส หากนำเด็กๆออกไปร่วมกิจกรรมนอกบ้าน จะเห็นการแสดงออกผ่านการเล่น ร่วมกิจกรรมกับเด็กอื่นๆในแต่ละช่วงวัย ในทางการแพทย์นั้น ไอคิวสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้  สังคมทั่วไปจึงค่อนข้างให้ความสำคัญ   ระยะหลังๆสังคม เริ่มใส่ใจ สนใจด้านพัฒนาการทางอารมณ์หรืออีคิวมากขึ้น เนื่องจาก ไอคิว เป็นสิ่งเปรียบเทียบให้เห็นค่าความเป็นมนุษย์ที่เด่นชัด ซึ่งคนเรียนเก่ง มักมีโอกาส แต่อาจขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม โดยกลุ่มเด็กๆที่มีอีคิวสูง ดีเยี่ยมนั้นมักจะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น เป็นที่รักของเพื่อนๆเพราะความเป็นผู้มีน้ำใจอารมณ์ดี มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นต่อชีวิตมากกว่ากลุ่มไอคิวสูงที่มุ่งมั่นทุ่มเท อาจจะมาเกินคนปกติ จนกลายเป็นคนเก่ง
 

ผู้ปกครองอาจฝึกฝน ทักษะ ด้านอีคิว ให้ลูกๆ ผ่านกิจกรรม การเล่น ซึ่งมีผลวิจัยเป็นที่ยอมรับว่า ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพร้อมๆกับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียน ตามศักยภาพของเด็กๆ ให้ลูกๆเป็นคนดี มีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิตตามความรู้ ความสามารถ

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120