พื้นที่ออกกำลังกายตามท้องถื่น มีอะไรให้เด็กได้ทำกิจกรรมบ้าง


 การจัดพื้นที่เพื่อกิจกรม ประโยชน์สาธารณะในรูปแบบต่างๆ กระจายตามท้องถิ่น จะมีรูปแบบหลักๆไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจะมีสวนสาธารณะ  ศูนย์เรียนรู้ สนามกีฬา  ศูนย์ฝึกฝนทักษะเพื่อกลุ่มวัยต่างๆ บางพื้นที่แม้จะเป็นสวนสาธารณะ ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อาจมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นฐานเรียนรู้ ทั้งการทำนา เลี้ยงสัตว์ อบรมวิชาชีพ รวมถึงเป็นลานกีฬา ลานดนตรี กิจกรรมทั้งในที่แจ้งและในร่ม
 ตัวอย่างที่เด่นชัด เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่, แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆทั่วไทย ที่นอกจากแวดล้อมด้วยมุมพักผ่อนสบายๆ เป็นลานเดิน เล่น วิ่งออกกำลังกาย มีสายน้ำตกให้ผู้คนทุกเพศวัยไปสนุกสนาน


 หลายๆสถานที่ มีการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาต่างๆ ดำเนินกิจกรรมค่ายเรียนรู้ อยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนๆในวัยเดียวกัน เพื่อฝึกฝนทักษะ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงธรรมชาติสู่วิถีถิ่น ด้วยการนำความรู้ภูมิปัญญาที่ชุมชนมีจากผู้คนแต่ละรุ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ การสอนทำร่ม  ทำว่าว ภาชนะจักสาน การเย็บปักถักร้อย การวาดภาพ  งานศิลปะ  งานปั้น งานแกะสลัก  การย้อมผ้าพื้นเมืองด้วยวัสดุตามธรรมชาติ หรือแม้แต่ การแปรรูปผลผลิตในพื้นที่นั้น เพื่อเป็นอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม สลัด ให้เด็กๆพร้อมครอบครัวได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างความอบอุ่นเพิ่มขึ้น

 

นอกจากการดำรงรักษาของดีที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในพื้นที่ซึ่งเป็นลานกิจกรรม นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย อาจกลายเป็นพื้นที่ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามฐานเรียนรู้ และโครงการเกื้อกูลสังคม  ด้วยการนำเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแกนหลักสู่ความร่วมมือของเด็กๆที่สามารถแบ่งปัน สิ่งที่มีให้ผู้ด้อยโอกาสกว่า


 โดยจะเห็นได้จากเด็กๆ หอบหิ้ว สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า มารวบรวม ผ่านกิจกรรมที่สถานศึกษา ครอบครัว ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆจัดขึ้น อาจเป็นช่วงเหตุภัยพิบัติน้ำท่วม ช่วงประสบภัยหนาว


 กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ สู่แนวคิด จิตใจ เด็กๆให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีน้ำใจมีความเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น เพราะบางที การวิ่งออกกำลังกาย ในรายการต่างๆ แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่ มีส่วนร่วมดูแล เผื่อแผ่ แบ่งปันสังคม จากรายการวิ่งการกุศลในพื้นที่ต่างๆแต่ละรายการของท้องถิ่น


 ถ้าหากมีการประยุกต์  สร้างสรรค์ รูปแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่ โดยนำเสนอทักษะ ความรู้ ที่เด็กๆ เหล่านั้นมี ทั้งการวาดภาพ การร้อง เล่น เต้นรำ ดนตรี ก็จะเป็นการสร้างทัศนคติ เติมเต็มแนวคิดที่หลากหลาย เปิดมุมมองให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ต่างๆ การช่วยเหลือสังคม ไม่ได้มีเพียงแค่กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล หรือเท่าที่รับรู้เลย


 ขณะเดียวกัน ลานกิจกรรม ที่มีประโยชน์ ในการออกกำลังกายนั้น ยังประยุกต์ เป็นสถานที่ เรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มากายด้วย ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้คือ สวนสาธารณะ สวนสัตว์  สนามกีฬาต่างๆ ที่ไม่เน้นกิจกรรมหลักด้านเดียว แต่มีการพัฒนาพื้นที่ รองรับ  ความสนใจ ของเด็กๆแต่ละกลุ่มวัย  จะเห็นได้ว่า บางสวนสาธารณะมีมุมห้องสมุด ห้องฝึกฝน อบรม ด้านต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น หรือแม้แต่ สนามกีฬา ก็มีมุมนิทรรศการ มุมของการเปิดพื้นที่เพื่อสังคม ในรูปแบบ ตลาดนัดชุมชน ,ลานดนตรี เป็นต้น


 อย่างไรก็ตาม แกนหลักของสถานที่ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ ยังคงมีความจำเป็น ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จนอาจทำให้พื้นที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่มั่วสุม ดำเนินกิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง กับพัฒนาการ เรียนรู้ของทุกเพศวัยในการใช้สถานที่


 เพราะบางศูนย์กีฬา มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม ที่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมตลาดไม่เหมาะสมกับเด็กบางกลุ่มวัย ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ ครู อาจารย์ สถานศึกษา และผู้ปกครอง คือผู้มีส่วนสำคัญในการเลือก การ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆตามความเหมาะสม และความตั้งใจในการสนับสนุน ส่งเสริม

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120