ออกกำลังกายอย่างไร ให้เด็กสุขภาพดี

ธรรมชาติของวัยเด็ก เป็นวัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเคลื่อนไหวร่างกายมีความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆรอบตัวประกอบกับการมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่หยุดนิ่งส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องมีความสนใจเทคโนโลยีในรูปของโทรทัศน์ เกม คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเด็กยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องกล่าวคือชอบบริโภคขนมขบเคี้ยวไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำให้การเจริญเติบโตของเด็กผิดปกติและส่งผลให้เด็กมีสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง

ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงในวันหน้า จะต้องคำนึงถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างสมวัย มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งผู้ที่อยู่รอบตัวเด็กเองมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็ก หมายรวมถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นและปฏิบัติตาม เพราะการทำให้เด็กรักการออกกำลังกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่อการออกกำลังกายของเด็กไปตลอดชีวิต

หลักการง่ายๆ ในการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก
 ควรให้เด็กลด หรือหลีกเลี่ยงการนั่ง การนอน ที่ไม่จำเป็น เช่น นั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น
 ส่งเสริมให้เด็กได้มีการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสม่ำเสมอเช่น การยืดกล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกายเพื่อลดภาวการณ์บาดเจ็บขณะ
 ออกกำลังกาย
 ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมกับครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน งานสวน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กโตได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค อย่างน้อย วันละประมาณ 20 นาที เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค

ตัวอย่าง การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายในเด็ก หลักการง่ายๆ คือ กิจกรรมที่เด็กทำต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่เครียด เด็กชอบและสนใจด้วยตนเอง

การส่งเสริมการออกกำลังกายระหว่างผู้ปกครองและเด็ก เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างทัศนะคติแรกต่อการออกกำลังกายที่ดีในเด็ก การทำกิจกรรมกับครอบครัวทำให้เด็กสนุกสนานและรู้สึกปลอดภัยที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่น

การส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มเล็ก เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้เด็กได้เรียนรู้การทำกิจกรรมกับผู้อื่นโดยเด็กอาจอยู่ในวัยเดียวกัน หรือต่างวัยก็ได้ กิจกรรมที่ทำอาจเป็นกิจกรรมง่ายๆมีจำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรมน้อยเช่น การปั่นจักรยานระหว่างเพื่อน การเล่นสนามเด็กเล่นร่วมกับเพื่อน

การส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นเด็กวัยเดียวกันหรือเด็กต่างวัยก็ได้ แต่จะเริ่มมีกฎเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำมากขึ้นแต่ก็ไม่ควรทำให้เด็กรู้สึกเครียด มีประโยชน์ทางด้านการเพิ่มทักษะการปฏิสัมพันธ์ การเคารพกฎเกณฑ์ การแบ่งปัน

 ออกกำลังกายให้ประโยชน์อย่างไร…สำหรับเด็ก
 เพิ่มการสร้างมวลกระดูก ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก
 การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
 ทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
 ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการควบคุมน้ำหนักตัว
 ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ให้แข็งแรง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกับ พ่อ แม่ เพื่อนๆ เด็กในวัยเดียว หรือวัยใกล้เคียงกัน จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพราะได้มีสังคม และทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และรู้สึกว่า ตนเองเป็นคนแข็งแรง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับเด็ก ถึงแม้การออกกำลังกายจะส่งผลดีในทุกๆด้านสำหรับเด็ก แต่มีข้อควรระวัง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า เมื่อใดเด็กควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายบ้าง ดังนี้

 เด็กควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้งเมื่อจะเริ่มทำกิจกรรมการออกกำลังกายและ ออกกำลังกายจาก (กิจกรรมเบาๆ → กิจกรรมหนัก)
 ภาวะที่เด็กเป็นไข้ มีอาการตัวร้อน ห้ามออกกำลังกาย ถึงแม้จะมีไข้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ควรให้เด็กไปเล่น หรือออกแรงที่ต้องมีการทำงานของกล้ามเนื้อมาก
 ภาวะขาดน้ำในร่างกาย เด็กที่มีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมากๆ มีอาการอ่อนเพลีย ควรงดกิจกรรมการเล่นของเด็ก ไม่ควรให้เด็กออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป
 เนื่องจากเด็กมักชอบเล่น เพื่อความสนุกสนาน จึงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย เด็กจึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 ควรออกกำลังกายในสภาวะอากาศที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่อากาศร้อนจัด มีแสงแดดมากๆ หรือถ้ามีการออกกำลังกายก็ควรมีน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับความต้องการของเด็ก

เรียบเรียงโดย กภ.สรญา สระทองเทียน

 

ปฏิทิน

โพสต์ล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120