“ออกมาเล่น” (Active Play)

คือ กิจกรรมการเล่นใดๆ ที่เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เป็นการเล่นที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบกติกาที่เป็นทางการ และอยู่นอกเหนือชั่วโมงพลศึกษา
การออกมาเล่น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย (Physical Activities หรือ PA) อันหมายถึง การเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อโครงสร้าง และทำให้มีการใช้พลังงานของร่างกาย สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ

3 ระดับ ของกิจกรรมทางกาย

3 ระดับ
ของกิจกรรมทางกาย

เบา

มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก เช่น การยืน หรือนั่ง

ปานกลาาง

การเคลื่อนไหว ออกแรง ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ชีพจรเต้น 120 -150 ครั้ง ระหว่างที่เล่น ยังพูดเป็นประโยคได้ เหงื่อซึมๆ เช่น การเดินเร็ว ขี่จักรยาน

หนัก

การเคลื่อนไหวซ้ำๆ ต่อเนื่องโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ชีพจรเต้น 150 ครั้ง ขึ้นไป ทำให้หอบเหนื่อยพูดเป็นประโยคไม่ได้ เช่น การวิ่ง เดินขึ้นบันได

เล่นนานเท่าไหร่ถึงเวิร์ก?

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าเด็กๆ ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง-หนัก อย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน

เด็กรุ่นใหม่ กำลังขาดกิจกรรมทางกายอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในเขตเมือง ปัจจุบันเด็กไทย อยู่กับหน้าจอเฉลี่ย วันละ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แถมมีภาวะเนือยนิ่งมากขึ้น ทำให้มีกิจกรรมทางกายต่ำ เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และขาดทักษะในการเข้าสังคม

จากการสำรวจ การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย (The 2018 Thailand Report Card on Physicial Activeity for Children and Youth) พบว่า เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับต่ำในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเล่นอย่างกระฉับกระเฉง ด้านการมีกิจกรรมทางกายทั่วไปในแต่ละวัน และด้านพฤติกรรมเนือยนิ่ง ที่มีระดับเกรดอยู่ที่ F D- และ D- ตามลำดับ สำหรับการวัดระดับการมีกิจกรรมทางกายที่พอเพียงทุกวันๆ ละ อย่างน้อย 60 นาที ภายใต้เกณฑ์ ที่ต้องมีวันที่มีกิจกรรมทางกาย ประเภทการสร้างเสริมการเคลื่อนไหวการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบแอโรบิค ระดับปานกลางถึงหนัก อย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์ พบว่า ในปี 2562 นี้ มีประชากรวัยเด็กเพียงร้อยละ 26.1 มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตามเกณฑ์ ดังกล่าว โดยเพิ่มจากร้อยละ 25.0 ในปี 2558

60 นาที เล่นได้ง่ายๆ ทุกวัน

60 นาที
เล่นได้ง่ายๆ ทุกวัน

10 นาที ตอนเช้า เช่น เดินหรือปั่นจักรยาน ไปโรงเรียน ออกกำลังกายประกอบเพลง

20 นาที ตอนกลางวัน เช่น วิ่งเล่น เตะฟุตบอล กระโดดหนังยาง

30 นาที ตอนเย็น เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน จ็อกกิง เต้นแอโรปิก วอลเลย์บอล

บทความแนะนำ